Các dự án đường sắt đô thị hầu hết phải gia hạn và tăng tổng mức đầu tư

Các dự án đường sắt đô thị hầu hết phải gia hạn và tăng tổng mức đầu tư

Theo báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8, thời gian qua, nhận thức về vai trò, vị trí của giao thông đường sắt chưa đầy đủ. Việc dành nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, phương tiện vận tải đường sắt cũng như duy tu bảo dưỡng hàng năm còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu.

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Tiêu điểm - Spotlight